get your coursework done 

Ubezpieczenie mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych

Traktor

Ubezpieczenie mienia obejmuje:

 • sprzęt rolniczy,
 • ziemiopłody, materiały i zapasy,
 • zwierzęta gospodarskie,
 • ruchomości domowe,
 • stałe elementy mieszkania.

Ubezpieczenie chroni od skutków zasadniczych zdarzeń losowych, takich jak:

 • ogień,
 • huragan,
 • powódź,
 • podtopienie,
 • deszcz nawalny,
 • grad,
 • opady śniegu,
 • uderzenie pioruna,
 • eksplozji,
 • obsunięcia ziemi,
 • lawina,
 • tąpnięcie,
 • upadek statku powietrznego.

Ubezpieczeniem objęte są również szkody powstałe w następstwie:

 • akcji ratowniczej, prowadzonej w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego,
 • porażenia zwierząt prądem elektrycznym.