get your coursework done 

Ubezpieczenie pasiek

pasieka

Ubezpieczenie skierowane  jest do właścicieli pasiek pszczelich.

Ubezpieczeniem mogą zostać objęte pasieki pszczele, składające się przynajmniej z 5 pni (uli) pszczelich.

Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody, powstałe wskutek:

  • zatrucia pszczół środkami ochrony roślin,
  • ognia,
  • powodzi,
  • huraganu,
  • uderzenia piorunu,
  • zniszczenia pni pszczelich przez osoby trzecie,
  • wypadku niezawinionego przez ubezpieczającego w czasie transportu pni na pożytki.

Dodatkowo ubezpieczenie pasiek można rozszerzyć o ryzyko kradzieży pni pszczelich.