get your coursework done 

Ubezpieczenie zwierząt

krowa

Ubezpieczenie skierowane jest do rolników i hodowców będących właścicielami zwierząt.

Ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte:

 • zwierzęta gospodarskie (konie robocze, bydło, owce, kozy),
 • konie wyścigowe, sportowe i rekreacyjne,
 • trzoda chlewna w gospodarstwach fermowych,
 • strusie i emu.

Ubezpieczenie zwierząt może być zawarte w zakresie:

 • podstawowym (od padnięcia),
 • rozszerzonym (od padnięcia i uboju z konieczności).

W ubezpieczeniu zwierząt ubezpieczyciel odpowiada za szkody, powstałe wskutek padnięcia lub uboju z konieczności powstałe w wyniku:

 • choroby zwierzęcia,
 • nieszczęśliwego wypadku, w tym także za szkody spowodowane zdarzeniami losowymi w postaci ognia, powodzi, huraganu, piorunu, lawiny, obsunięcia się ziemi.

Za opłatą dodatkowej składki można również ubezpieczyć:

 • utratę produkcji mleka,
 • koszty związane z utylizacją zwłok bydła i koni roboczych,
 • utratę płodu i młodego przychówku u koni i bydła.

Ubezpieczenie zwierząt może być zawarte jako:

 • ubezpieczenie indywidualne, w którym ubezpieczającymi są właściciele zwierząt w indywidualnych gospodarstwach rolnych oraz inni hodowcy i właściciele zwierząt,
 • ubezpieczenie gospodarstw wielkostadnych (fermowych), które przeznaczone jest dla gospodarstw rolnych prowadzących ewidencję księgową,
 • ubezpieczenie powszechne, które przeznaczone jest dla określonej terytorialnie zbiorowości właścicieli zwierząt,
 • ubezpieczenie krótkoterminowe, które zawierane są na czas transportu, wystaw, zawodów, trzebienia, opasu.