get your coursework done 

OC z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego

Ubezpieczenie OC dla rolników

Ubezpieczenie skierowane jest do rolników indywidualnych oraz firm prowadzących działalność rolną. Każdy rolnik – nie tylko właściciel gospodarstwa rolnego, ale także dzierżawca i najemca gospodarstwa rolnego – jest zobowiązany takie ubezpieczenie wykupić.

Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia OC rolników przysługuje w sytuacji gdy:

  • rolnik,
  • osoba pozostająca z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • osoba pracująca w gospodarstwie rolnym rolnika

są obowiązani do odszkodowania za szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, zniszczenie, utrata lub uszkodzenie mienia. Wyrządzona szkoda musi mieć związek z posiadaniem gospodarstwa rolnego.

 

Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia OC rolników jest wypłacane w wysokości szkody, nie wyższej jednak od sumy gwarancyjnej.

  • w przypadku szkód na osobie – 5 000 000 euro. Suma gwarancyjna odnosi się do jednego zdarzenia, bez względu na liczbę poszkodowanych,
  • w przypadku szkód w mieniu – 1 000 000 euro. Suma gwarancyjna odnosi się do jednego zdarzenia, bez względu na liczbę poszkodowanych.

 

Czy ubezpieczenie jest obowiązkowe?

Każdy rolnik posiadający, dzierżawiący lub wynajmujący gospodarstwo rolne jest zobowiązany takie ubezpieczenie wykupić. Obowiązek zawarcia umowy OC nie dotyczy m.in. spółek i spółdzielni.

Brak zabezpieczenia majątku może spowodować znaczne straty w przypadku wystąpienia szkody. Zmiany klimatyczne, które wywołują nagłe zjawiska atmosferyczne powodują wzrost częstotliwości występowania takich zdarzeń losowych jak powódź czy huragan.